İçeriğe geç

Sepet

Sepetiniz boş

Online Alışveriş - Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması
Ürün veya Hizmet Alan Kişi Aydınlatma Metni 

HAREMLİK GIDA DEKORASYON VE EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Haremlik Gıda), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK'NUN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ'NÜ DÜZENLEYEN 10'NCU MADDESİNE GÖRE VERİ SORUMLULARI, KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLEDİKLERİ İLGİLİ KİŞİLERİ BELİRLİ KONULARDA BİLGİLENDİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü;

ifade eder.

İlgili Kişi

Kişisel verileri Haremlik Gıda tarafından işlenen siz, bir mal ya da hizmet almanız sebebiyle tarafımızca Ürün Veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmaktasınız ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

 

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Haremlik Gıda veri sorumlusudur.

 

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Aşağıdaki kişisel verileriniz ve elde edinme yöntemleri gösterilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir.

 

Yöntem / Ortam

Veriler

Otomatik yöntemlerle doğrudan sizden

elektronik ortamda

Kimlik (Ad, Soyad ve T.C. Kimlik No) İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi ve Faks Numarası) İşlem Güvenliği (IP Adresi) Adres (Adres) Müşteri İşlem (Sipariş No, Sipariş Tarihi, Sipariş Tutarı, Ödeme Tercihi, Sipariş Edilen Ürün, vd.) Kullanılan Kaynak (Teslim Nedeni) ;

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Aşağıdaki tabloda kişisel verilerinizin işlenmesindeki hukuki sebepler ve işlenme amaçları listelenmiştir.

 

KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle

Talep / şikayetlerin takibi amacıyla

Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Mesafeli Satış Sözleşmesi'ne istinaden;

İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi), Müşteri İşlem (Sipariş Durumu)

 

Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Mesafeli Satış Sözleşmesi'ne istinaden;

Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No), Evrak Bilgileri (Evrak Tarihi, Evrak No), Finans (Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No), Adres (Adres, Adres İl, Adres İlçe)

 

Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla

Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Mesafeli Satış Sözleşmesi'ne istinaden;

Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Faks Numarası), İşlem Güvenliği (IP Adresi), Adres (Adres), Müşteri İşlem (Sipariş Tarihi, Sipariş No, Sipariş Tutarı, Sipariş Edilen Ürün, Ödeme Tercihi, Sipariş Durumu vd.)

 

Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Mesafeli Satış Sözleşmesi'ne istinaden;

Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No), Evrak Bilgileri (Evrak Tarihi, Evrak No, Evrak Tutarı), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Faks Numarası), Finans (Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No, Kredi Kart Numarası, Kredi Kartı Son Kullanım Tarihi, Kredi Kartı Güvenlik Numarası, vd.), İşlem Güvenliği (IP Adresi), Adres (Adres, Adres İl, Adres İlçe), Müşteri İşlem (Ücret, Sipariş Tarihi, Sipariş No, Sipariş Tutarı, İşlem Açıklaması, vd.), Kullanılan Kaynak (Teslim Nedeni)


KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'ndaki Saklanması Gereken Ticari Evraklar Ve Saklama Süresi'ne (Madde 82) istinaden;

Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No), Evrak Bilgileri (Evrak Tarihi, Evrak No, Evrak Tutarı), Finans (Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No), Adres (Adres, Adres İl, Adres İlçe)

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ndaki Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne (Madde 20) istinaden;

Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Faks Numarası), İşlem Güvenliği (IP Adresi), Adres (Adres), Müşteri İşlem (Sipariş Tarihi, Sipariş No, Sipariş Tutarı, Sipariş Edilen Ürün, Ödeme Tercihi, vd.), Kullanılan Kaynak (Teslim Nedeni)


KVKK Md.9/1'de düzenlenen yurt dışına kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda;

Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla

Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Faks Numarası), İşlem Güvenliği (IP Adresi), Adres (Adres), Müşteri İşlem (Sipariş Tarihi, Sipariş No, Sipariş Tutarı, Sipariş Edilen Ürün, Ödeme Tercihi)

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

 

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Aşağıdaki tabloda aktarılan kişisel verileriniz alıcılar ve aktarılma amaçları gösterilmektedir.

Alıcı / Amaç

Veriler

Lojistik Şirketleri'ne

lojistik faaliyetinin gerçekleştirilmesi

Kimlik (Ad, Soyad ve T.C. Kimlik No) Evrak Bilgileri (Evrak Tarihi ve Evrak No) Finans (Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik No) Adres (Adres, Adres İl ve Adres İlçe) ;

İyzico'ya

ürün satış süreçlerinin ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi

Kimlik (Ad ve Soyad) Finans (Kredi Kart Numarası, Kredi Kartı Son Kullanım Tarihi, Kredi Kartı Güvenlik Numarası ve Ödeme Şekli ) Müşteri İşlem (Ücret, Sipariş Tarihi, Sipariş No, İşlem Açıklaması, İşlem Numarası, vd.) ;

E-ticaret Altyapı Sağlayıcı Şirketi'ne

web sitesi altyapısının tedarikçisi olmasına istinaden mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve satış sonrası desteğin sağlanabilmesi

Kimlik (Ad, Soyad ve T.C. Kimlik No) İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi ve Faks Numarası) İşlem Güvenliği (IP Adresi) Adres (Adres) Müşteri İşlem (Sipariş Tarihi, Sipariş No, Sipariş Tutarı, Sipariş Edilen Ürün ve Ödeme Tercihi) ;

kişisel verileriniz aktarılabilir.

 

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu

KANLICA MAHALLESİ MİHRABAT CAD. NO: 90 Beykoz / İstanbul adresine yazılı olarak;

haremlik.gida@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;

Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak selamlique@selamlique.com adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'den ulaşabilirsiniz.

HAREMLİK GIDA DEKORASYON VE EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ